preskoči na sadržaj

Srednja škola "Antun Matijašević Karamaneo" Vis

REGISTAR UGOVORA
Priloženi dokumenti:
Registar ugovora 2018.doc


Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Poziv na dostavu ponuda_04.12.2018.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

Viškog boja 9, 21480 Vis

OIB: 57436529895

 

KLASA: 406-01/18-01/02

URBROJ: 2190-05-01-18-02

  Vis, 04. prosinca 2018. godine

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Poštovani,

Naručitelj Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, Vis, pokrenula je nabavu razne opreme za SŠ Antun Matijašević Karamaneo te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („N.N.“ br.120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn bez PDV-a, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn bez PDV-a naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1.OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je razna oprema za SŠ Antun Matijašević Karamaneo, sadržan u Troškovniku koji su sastavni dio ovog Poziva.

Opis predmeta nabave:

- Školski namještaj                         

Evidencijski broj nabave: JED.01-2018

Procijenjena vrijednost nabave (kuna bez PDV-a): 71.000,00

2.UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete: Način izvršenja: Ugovor

Rok izvršenja: 30 dana od dana potpisivanja ugovora

Rok trajanja Ugovora: 30 dana

Rok valjanosti ponude: Od dana slanja Poziva na dostavu ponuda, do donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude odnosno Odluke o poništenju postupka nabave.

Mjesto izvršenja: SŠ Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, Vis

Rok, način i uvjeti plaćanja: U zakonskom roku od dana primitka računa i/ili privremene/okončane situacije za isporučenu i ugrađenu opremu i izvršene usluge.

Račun se ispostavlja na gore naznačenu adresu Naručitelja.

Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja, cijenu ponude potrebno je iskazati na način da se redom iskaže: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a i cijenu ponude s PDV-om.

Kriterij za odabir ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda (uz obvezu ispunjavanja navedenih uvjeta)

Dokazi sposobnosti:

  1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Izvod ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda.
  2. Potvrda porezne uprave o stanju duga.

Dokumenti o dokazu sposobnosti dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Neovjerenim preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

3.SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

  • Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
  • Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
  • Dokazi sposobnosti (traženi dokumenti)

4.NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku koji su sastavni dijelovi ovog Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

Rok za dostavu ponude: 8 dana

Način dostave ponude: u zatvorenoj omotnici s naznakom: naziv naručitelja, naziv ponuditelja, naziva predmeta nabave, grupe predmeta nabave, evidencijskog broja nabave i „ne otvaraj“

Mjesto dostave ponude: SŠ Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21480 Vis

5 .OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave:

Tončica Poduje Vojković - tel/fax: 021/711-449; mob. 091/510-8086 e-mail: ured@ss-amkaramaneo-vis.skole.hr

Obavijesti o rezultatima nabave: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

 

S poštovanjem,

 

 

Ravnateljica:

Tončica Poduje Vojković, prof.

Poziv na dostavu ponude

Natječajna dokumentacija (Troškovnik)

Ponudbeni list


Javna nabava_2018-Oprema za ugostiteljsku školu

Obavijest o nadmetanju
za postupak: razna oprema za ugostiteljsku školu

Detalje o nadmetanju možete pronaći ovdje.

Plan nabave_razna oprema za ugostiteljsku školu.

Izjava_o_sukobu interesa
 


Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Poziv za dostavu ponude 6.7.2017.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

Viškog boja 9, 21480 Vis

OIB: 57436529895

 

KLASA: 602-03/17-01/301

URBROJ: 2190-05-01-17-01

 

Vis, 06. srpnja 2017. godine

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

 

Poštovani!

Naručitelj Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, Vis, pokrenula je nabavu sanacije sanitarnih čvorova prvog kata SŠ Antun Matijašević Karamaneo te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („N.N.“ br.120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn bez PDV-a, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn bez PDV-a naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

 

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je sanacija sanitarnih čvorova prvog kata SŠ Antun Matijašeivć Karamaneo sukladno Troškovniku koji je sastavni dio ovog Poziva.

Opis predmeta nabave: sanacija sanitarnih čvorova Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo

Evidencijski broj nabave: JED.01-2017

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 227.315,00

 

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

Način izvršenja: Ugovor

Rok izvršenja: 30 dana od dana potpisivanja ugovora

Rok trajanja Ugovora: 30 dana

Rok valjanosti ponude: Od dana slanja Poziva na dostavu ponuda, do donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude odnosno Odluke o poništenju postupka nabave.

Mjesto izvršenja: SŠ Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, Vis

Rok, način i uvjeti plaćanja: U zakonskom roku od dana ispostave privremene i okončane situacije.

Račun se ispostavlja na gore naznačenu adresu Naručitelja.

Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja, cijenu ponude potrebno je iskazati na način da se redom iskaže: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a i cijenu ponude s PDV-om.

Kriterij za odabir ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda (uz obvezu ispunjavanja navedenih uvjeta)

Dokazi sposobnosti:

1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog

subjekta. Izvod ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana slanja poziva za dostavu

ponuda.

2. Potvrda porezne uprave o stanju duga.

Dokumenti o dokazu sposobnosti dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Neovjerenim preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

 

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

Dokazi sposobnosti (traženi dokumenti)

 

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku koji su sastavni dijelovi ovog Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

Rok za dostavu ponude: 8 dana

Način dostave ponude: u zatvorenoj omotnici s naznakom: naziv naručitelja, naziv ponuditelja, naziva predmeta nabave, evidencijski broja nabave i „ne otvaraj“

Mjesto dostave ponude: SŠ Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21480 Vis

 

5 .OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave:

Tončica Poduje Vojković - tel/fax: 021/711-449; mob. 091/510-8086

e-mail: ured@ss-amkaramaneo-vis.skole.hr

Obavijesti o rezultatima nabave: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti

ponuditelju u roku od 10 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

S poštovanjem,

  Ravnateljica:

______________              

Tončica Poduje Vojković, prof.

Poziv za dostavu ponude (PDF)

Ponudbeni list (PDF)

Natječajna dokumentacija - sanitarni čvorovi (PDF)


Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Poziv na dostavu ponude

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA 'ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO'

Viškog boja 9, 21480 Vis

OIB: 57436529895

KLASA:  602-03/15-01/399

URBROJ: 2190-05-01-15-01

Vis, 04. prosinca 2015. godine

 

POZIV NA  DOSTAVU PONUDE

 

Poštovani!

 

Naručitelj Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, Vis, pokrenula je nabavu sanacije dijela pročelja i atrija SŠ Antun Matijašeivć Karamaneo te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („N.N.“ br. 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.) za nabavu roba i usluga procjenjene vrijednosti do 200.000,00 kn bez PDV-a, odnosno za nabavu radova procjenjene vrijednosti do 500.000,00 kn bez PDV-a naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

 

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je sanacije dijela pročelja i atrija SŠ Antun Matijašeivć Karamaneo sukladno Troškovniku koji je sastavni dio ovog Poziva.

Opis predmeta nabave: sanacije dijela pročelja i atrija Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 170.000,00 kn

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

Način izvršenja: Ugovor

Rok izvršenja: 30 dana od dana potpisivanja ugovora

Rok trajanja Ugovora: 30 dana

Rok valjanosti ponude: Od dana slanja Poziva na dostavu ponuda, do donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude odnosno Odluke o poništenju postupka nabave.

Mjesto izvršenja: SŠ Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, Vis

Rok, način i uvjeti plaćanja: U zakonskom roku od dana ispostave privremene i okončane situacije. Račun se ispostavlja na gore naznačenu adresu Naručitelja.

Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja, cijenu ponude  potrebno je iskazati na način da se redom iskaže: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a i cijenu ponude s PDV-om.

Kriterij za odabir ponude: najniža cijena (uz obvezu ispunjavanja navedenih uvjeta)

Dokazi sposobnosti:

Upis u sudski,obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Izvod ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda.
Potvrda porezne uprave o stanju duga.

Dokumenti o dokazu sposobnosti dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Neovjerenim preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

Dokazi sposobnosti (traženi dokumenti)

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku koji su sastavni dijelovi ovog Poziva na dostavu ponude a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

Rok za dostavu ponude: 8 dana

Način dostave ponude: u zatvorenoj omotnici s naznakom: naziv naručitelja, naziv ponuditelja, naziva predmeta nabave, evidencijski broja nabave i „ne otvaraj“

Mjesto dostave ponude: SŠ Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21480 Vis

5 .OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave:

Tončica Poduje Vojković -  tel/fax: 021/711-449; mob. 091/510-8086

e-mail: ured@ss-amkaramaneo-vis.skole.hr

Obavijesti o rezultatima nabave: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

S poštovanjem,

         Ravnateljica:

    ________________    Tončica Poduje Vojković, prof.

Originalni dokument u pdf formatu se nalazi OVDJE.

Ponudbeni list u pdf formatu se nalazi OVDJE.

Natječajna dokumentacija u pdf formatu se nalazi OVDJE.


Javna nabava (pravna regulativa)

VIRTUALNA ŠETNJA

Virtualna šetnja školom


 https://tinyurl.com/38vt6nfz

eTwinning škola

UPUTE

UPUTE HZJZ, MZO i ŠKOLE ZA SPRIJEČAVANJE EPIDEMIJE COVID-19 


 

E-dnevnik

OBRASCI
Škola za život
E-škole

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Lipanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

RASPORED ZVONA

1. 08,00 – 08,45

2. 08,50 – 09,35

3. 09,40 – 10,25

veliki odmor 10,25 – 10,45

4. 10,45 – 11,30

5. 11,35 – 12,20

6. 12,25 – 13,10

7. 13,10 – 13,55

 

 

Korisni linkovi
Forum
CMS za škole logo
Srednja škola "Antun Matijašević Karamaneo" Vis / Viškog boja 9, HR-21480 Vis / ss-amkaramaneo-vis.skole.hr / ured@ss-amkaramaneo-vis.skole.hr
preskoči na navigaciju