preskoči na sadržaj

Srednja škola "Antun Matijašević Karamaneo" Vis

Login
VIRTUALNA ŠETNJA

Virtualna šetnja školom


 https://tinyurl.com/38vt6nfz

eTwinning škola

UPUTE

UPUTE HZJZ, MZO i ŠKOLE ZA SPRIJEČAVANJE EPIDEMIJE COVID-19 


 

E-dnevnik

Škola za život

https://skolazazivot.hr/

 

E-škole

Tražilica
Kalendar
« Ožujak 2023 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

RASPORED ZVONA

1. 08,00 – 08,45

2. 08,50 – 09,35

3. 09,40 – 10,25

veliki odmor 10,25 – 10,45

4. 10,45 – 11,30

5. 11,35 – 12,20

6. 12,25 – 13,10

7. 13,10 – 13,55

 

 

Uredovno radno vrijeme:

 08:30-11:30

DICA SA ŠKOJA

Suradnja škole i Nautic radija - Komiža

21. rujna 2019.

12. listopada 2019.

 

Besplatan Office s 1 TB prostora za pohranu svim učenicima, učiteljima i nastavnicima osnovnih i srednjih škola!

Safety Net

Aplikacija ima kviz, igre, natjecateljsko bodovanje, materijale o internetu i društvenim mrežama, sigurnost, zaštita, korisni linkovi... sadržaji za roditelje i učenike! Podržano od Carneta.

 

Natječaj za imenovanje ravnatelja

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

 

KLASA: 007-03/22-01/01

URBROJ: 2181-361-06-22-01

 

Vis, 28. srpnja 2022.godine

Na temelju članka 126.stavka 1. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 136/14 – RUSRH,  152/14., 7/17. i 68/18., 98/19, 64/20.), članka 40. Zakona o ustanovama (NN broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 64/20) i članaka 60. Statuta Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo, Školski odbor raspisuje

NATJEČAJ

za  imenovanje ravnatelja Srednje škole Antun Matijašević-Karameneo.

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete u skladu s člankom 126. stavkom 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij;

d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.

2) uvjete propisane člankom 106. ovoga Zakona,

3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Dodatne kompetencije su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
 • dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja
 • dokaz o završenim  pedagoškim kompetencijama za osobe koje su ih bile obvezne završiti
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)
 • program rada za mandatno razdoblje
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana )

Kandidati mogu priložiti dokaz o dodatnim kompetencijama: poznavanju stranog jezika, osnovnim digitalnim vještinama i iskustvu rada na projektima

Dokazi o dodatnim kompetencijama dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj preslici te dokazuju na sljedeći način:

1.         Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika, diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili  pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom  stranom jeziku te razini odnosno stupnju.

2.         Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove  ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili  drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti.

3.         Iskustvo rada na projektima dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na projektu..

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka  i rezultata natječaja.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom, na adresu: Srednja škola Antun Matijašević-Karamaneo,Viškog boja 9, 21480 Vis, s naznakom: »Prijava na natječaj za ravnatelja – ne otvarati«.

Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo

Predsjednica školskog odbora

Natječaj za radno mjesto Nastavnik/ca matematike

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

KLASA: 112-02/21-01/03

URBROJ: 2181-361-01-22-01

Vis, 19. svibnja 2022. godine

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18, 98/19, 64/20) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. nastavnik matematike: na određeno, nepuno radno vrijeme – 14,5 sati tjedno, s početkom rada od početka školske godine, 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti:

Fakultet, akademija, magisterij, doktorat – prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („(„N.N.“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („N.N.“ br. 01/96, i 80/99)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu koja sadrži osobno ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-mail adresu (na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno  testiranja) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • diplomu, odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju i vrsti obrazovanja
 • uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv njega ne

vodi kazneni postupak za koji postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi sukladno

članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec

dana na dana raspisivanja natječaja)

 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za

mirovinsko osiguranje

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama i ne vraćaju se kandidatima nakon završetka natječajnog postupka. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat je dužan dostaviti izvornike ili ovjerene preslike traženih isprava uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijema u radni odnos.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka odnosno u slučaju izbora daju privolu na objavu svojeg imena i prezimena na mrežnoj stranci Škole, u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo će pozvati na procjenu, odnosno testiranje prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo objavljenim na mrežnim stranicama Škole najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu, odnosno testiranje. U pozivu će biti naveden datum, vrijeme i mjesto procjene odnosno testiranja, način procjene odnosno testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa  Poziv će se u pravilu dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole http://ss-amkaramaneo-vis.skole.hr/natjecaji.html

Kandidat koji nije pristupio procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i ne smatra se kandidatom.

Ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, prema odluci ravnatelja ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis. (za natječaj)

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN, br. 82/08. i 69/17.) na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji treba dostaviti dokaze iz čl. 103 st. 1. citiranog Zakona, a potrebni dokazi radi ostvarivanja prava prednosti dostupni su na poveznici ministarstva nadležnog za branitelje:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole u roku od 15 dana od sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni.

Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada od šest mjeseci.

Natječaj vrijedi od 20. svibnja 2022. do 27. svibnja 2022 godine.

 v.d. ravnatelja: Domagoj Pšeničnjak, prof.

Natječaj za radno mjesto Nastavnik/ca Gospodarsko pravo

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

KLASA: 112-02/21-01/02

URBROJ: 2181-361-01-22-01

Vis, 19. svibnja 2022. godine

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18, 98/19, 64/20) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. nastavnik gospodarskog prava: na određeno, nepuno radno vrijeme – 7.25 sati tjedno, s početkom rada od početka školske godine -1 izvršitelj/ica, zamjena do isteka funkcije vršitelja dužnosti ravnatelja

Uvjeti:

Fakultet, akademija, magisterij, doktorat – prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N.N.“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („N.N.“ br. 01/96, i 80/99)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu koja sadrži osobno ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-mail adresu (na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno  testiranja) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • diplomu, odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju i vrsti obrazovanja
 • uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za koji postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana na dana raspisivanja natječaja) elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama i ne vraćaju se kandidatima nakon završetka natječajnog postupka. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat je dužan dostaviti izvornike ili ovjerene preslike traženih isprava uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijema u radni odnos.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka odnosno u slučaju izbora daju privolu na objavu svojeg imena i prezimena na mrežnoj stranci Škole, u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo će pozvati na procjenu, odnosno testiranje prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo objavljenim na mrežnim stranicama Škole najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu, odnosno testiranje. U pozivu će biti naveden datum, vrijeme i mjesto procjene odnosno testiranja, način procjene odnosno testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa. Poziv će se u pravilu dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole http://ss-amkaramaneo-vis.skole.hr/natjecaji.html

Kandidat koji nije pristupio procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i ne smatra se kandidatom.

Ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, prema odluci ravnatelja ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis. (za natječaj)

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN, br. 82/08. i 69/17.) na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji treba dostaviti dokaze iz čl. 103 st. 1. citiranog Zakona, a potrebni dokazi radi ostvarivanja prava prednosti dostupni su na poveznici ministarstva nadležnog za branitelje:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole u roku od 15 dana od sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni.

Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada od šest mjeseci.

Natječaj vrijedi od 20. svibnja 2022. do 27. svibnja 2022 godine.

v.d. ravnatelja: Domagoj Pšeničnjak, prof.

 

 

Odluka o nesklapanju radnog odnosa po natječaju

Dana 16. veljače 2022.g. donesena je Odluka v.d. ravnatelja o nesklapanju radnog odnosa po natječaju za radno mjesto nastavnik/ca gospodarskog prava objavljen  dana 12. siječnja 2022.g. KLASA: 112-02/22-01/01 URBROJ: 2190-05-01-22-01
Odluci pristupite ovdje

Poziv kandidatima na procjenu i vrednovanje za zapošljavanje

Kandidatima prijavljenima na natječaj za zapošljavanje na radno mjesto nastavnik/ca gospodarskog prava Povjerenstvo za  procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje kandidatima upućuje poziv na procjenu i vrednovanje.

IZVORI procjene i vrednovanja.

Natječaj za radno mjesto Nastavnik/ca Gospodarsko pravo

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

KLASA: 112-02/22-01/01

URBROJ: 2190-05-01-22-01

Vis, 12. siječnja 2022. godine

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18, 98/19, 64/20) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

 1. nastavnik gospodarskog prava: na određeno, nepuno radno vrijeme – 7 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica , zamjena do isteka funkcije vršitelja dužnosti ravnatelja.

 

Uvjeti:

Fakultet, akademija, magisterij, doktorat – prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N.N.“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („N.N.“ br. 01/96, i 80/99)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu koja sadrži osobno ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-mail adresu (na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno  testiranja) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • diplomu, odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju i vrsti obrazovanja
 • uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za koji postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana na dana raspisivanja natječaja) elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama i ne vraćaju se kandidatima nakon završetka natječajnog postupka. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat je dužan dostaviti izvornike ili ovjerene preslike traženih isprava uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijema u radni odnos.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka odnosno u slučaju izbora daju privolu na objavu svojeg imena i prezimena na mrežnoj stranci Škole, u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo će pozvati na procjenu, odnosno testiranje prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo objavljenim na mrežnim stranicama Škole najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu, odnosno testiranje. U pozivu će biti naveden datum, vrijeme i mjesto procjene odnosno testiranja, način procjene odnosno testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa. Poziv će se u pravilu dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole http://ss-amkaramaneo-vis.skole.hr/natjecaji.html

Kandidat koji nije pristupio procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i ne smatra se kandidatom.

Ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, prema odluci ravnatelja ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis. (za natječaj)

 

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN, br. 82/08. i 69/17.) na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji treba dostaviti dokaze iz čl. 103 st. 1. citiranog Zakona, a potrebni dokazi radi ostvarivanja prava prednosti dostupni su na poveznici ministarstva nadležnog za branitelje:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole u roku od 15 dana od sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni.

Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada od šest mjeseci.

Natječaj vrijedi od 13. siječnja 2022. do 21. siječnja 2022 godine.

v.d. ravnatelja: Domagoj Pšeničnjak, prof.

Poziv kandidatima na procjenu i vrednovanje za zapošljavanje

Kandidatima prijavljenima na natječaj za zapošljavanje na radno mjesto nastavnik/ca politike i gospodarstva i etike Povjerenstvo za  procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje, kandidatima upućuje poziv na procjenu i vrednovanje.

IZVORI procjene i vrednovanja.

Natječaj za radno mjesto Nastavnik/ca Poslovno dopisivanje, Daktilografija sa poslovnim dopisivanjem

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

KLASA: 112-01/21-01/05

URBROJ: 2190-05-01-21-01

Vis, 15. studenoga 2021. godine

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18, 98/19, 64/20) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. nastavnik poslovnog dopisivanja i daktilografije sa poslovnim dopisivanjem: na određeno, nepuno radno vrijeme – 11 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica, zamjena do isteka funkcije vršitelja dužnosti ravnatelja.

Uvjeti:

Fakultet, akademija, magisterij, doktorat – prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („(„N.N.“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („N.N.“ br. 01/96, i 80/99)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu koja sadrži osobno ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-mail adresu (na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno  testiranja) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • diplomu, odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju i vrsti obrazovanja
 • uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv njega ne

vodi kazneni postupak za koji postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi sukladno

članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec

dana na dana raspisivanja natječaja)

 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za

mirovinsko osiguranje

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama i ne vraćaju se kandidatima nakon završetka natječajnog postupka. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat je dužan dostaviti izvornike ili ovjerene preslike traženih isprava uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijema u radni odnos.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka odnosno u slučaju izbora daju privolu na objavu svojeg imena i prezimena na mrežnoj stranci Škole, u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo će pozvati na procjenu, odnosno testiranje prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo objavljenim na mrežnim stranicama Škole najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu, odnosno testiranje. U pozivu će biti naveden datum, vrijeme i mjesto procjene odnosno testiranja, način procjene odnosno testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa Poziv će se u pravilu dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole http://ss-amkaramaneo-vis.skole.hr/natjecaji.html

Kandidat koji nije pristupio procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i ne smatra se kandidatom.

Ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, prema odluci ravnatelja ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis. (za natječaj)

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN, br. 82/08. i 69/17.) na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji treba dostaviti dokaze iz čl. 103 st. 1. citiranog Zakona, a potrebni dokazi radi ostvarivanja prava prednosti dostupni su na poveznici ministarstva nadležnog za branitelje:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole u roku od 15 dana od sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni.

Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada od šest mjeseci.

Natječaj vrijedi od 16. studenog 2021. do 23. studenoga 2021 godine.

 v.d. ravnatelja:

Domagoj Pšeničnjak, prof.

Natječaj za radno mjesto Nastavnik/ca Politike i gospodarstva, Etika

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

KLASA: 112-01/21-01/04

URBROJ: 2190-05-01-21-01

Vis, 15. studenoga 2021. godine

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18, 98/19, 64/20) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. nastavnik politike i gospodarstva i etike: na određeno zamjena, nepuno radno vrijeme – 19 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica, zamjenja do isteka funkcije vršitelja dužnosti.

Uvjeti:

Fakultet, akademija, magisterij, doktorat – prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („(„N.N.“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („N.N.“ br. 01/96, i 80/99)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu koja sadrži osobno ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-mail adresu (na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno  testiranja) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • diplomu, odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju i vrsti obrazovanja
 • uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv njega ne

vodi kazneni postupak za koji postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi sukladno

članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec

dana na dana raspisivanja natječaja)

 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za

mirovinsko osiguranje

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama i ne vraćaju se kandidatima nakon završetka natječajnog postupka. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat je dužan dostaviti izvornike ili ovjerene preslike traženih isprava uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijema u radni odnos.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka odnosno u slučaju izbora daju privolu na objavu svojeg imena i prezimena na mrežnoj stranci Škole, u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo će pozvati na procjenu, odnosno testiranje prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo objavljenim na mrežnim stranicama Škole najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu, odnosno testiranje. U pozivu će biti naveden datum, vrijeme i mjesto procjene odnosno testiranja, način procjene odnosno testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa Poziv će se u pravilu dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole http://ss-amkaramaneo-vis.skole.hr/natjecaji.html

Kandidat koji nije pristupio procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i ne smatra se kandidatom.

Ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, prema odluci ravnatelja ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis. (za natječaj)

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN, br. 82/08. i 69/17.) na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji treba dostaviti dokaze iz čl. 103 st. 1. citiranog Zakona, a potrebni dokazi radi ostvarivanja prava prednosti dostupni su na poveznici ministarstva nadležnog za branitelje:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole u roku od 15 dana od sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni.

Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada od šest mjeseci.

Natječaj vrijedi od 16. studenog 2021. do 23. studenoga 2021 godine.

 v.d. ravnatelja:

Domagoj Pšeničnjak, prof.

Natječaj za radno mjesto Nastavnik/ca matematike

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

KLASA: 112-01/21-01/03

URBROJ: 2190-05-01-21-01

Vis, 25. listopada 2021. godine

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18, 98/19, 64/20) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. nastavnik matematike: na određeno, nepuno radno vrijeme – 14,5 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

Fakultet, akademija, magisterij, doktorat – prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („(„N.N.“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („N.N.“ br. 01/96, i 80/99)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu koja sadrži osobno ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-mail adresu (na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno  testiranja) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • diplomu, odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju i vrsti obrazovanja
 • uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv njega ne

vodi kazneni postupak za koji postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi sukladno

članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec

dana na dana raspisivanja natječaja)

 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za

mirovinsko osiguranje

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama i ne vraćaju se kandidatima nakon završetka natječajnog postupka. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat je dužan dostaviti izvornike ili ovjerene preslike traženih isprava uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijema u radni odnos.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka odnosno u slučaju izbora daju privolu na objavu svojeg imena i prezimena na mrežnoj stranci Škole, u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo će pozvati na procjenu, odnosno testiranje prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo objavljenim na mrežnim stranicama Škole najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu, odnosno testiranje. U pozivu će biti naveden datum, vrijeme i mjesto procjene odnosno testiranja, način procjene odnosno testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa  Poziv će se u pravilu dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole http://ss-amkaramaneo-vis.skole.hr/natjecaji.html

Kandidat koji nije pristupio procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i ne smatra se kandidatom.

Ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, prema odluci ravnatelja ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis. (za natječaj)

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN, br. 82/08. i 69/17.) na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji treba dostaviti dokaze iz čl. 103 st. 1. citiranog Zakona, a potrebni dokazi radi ostvarivanja prava prednosti dostupni su na poveznici ministarstva nadležnog za branitelje:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole u roku od 15 dana od sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni.

Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada od šest mjeseci.

Natječaj vrijedi od 26. listopada 2021. do 02. studenoga 2021 godine.

 v.d. ravnatelja: Domagoj Pšeničnjak, prof.

Natječaj za radno mjesto Nastavnik/ca geografije

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

KLASA: 112-01/21-01/02

URBROJ: 2190-05-01-21-01

Vis, 25. listopada 2021. godine

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18, 98/19, 64/20) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. nastavnik geografije: na određeno, nepuno radno vrijeme – 7,2 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

Fakultet, akademija, magisterij, doktorat – prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („(„N.N.“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („N.N.“ br. 01/96, i 80/99)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu koja sadrži osobno ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-mail adresu (na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno  testiranja) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • diplomu, odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju i vrsti obrazovanja
 • uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv njega ne

vodi kazneni postupak za koji postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi sukladno

članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec

dana na dana raspisivanja natječaja)

 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za

mirovinsko osiguranje

Isprave se prilažu u  neovjerenim preslikama i ne vraćaju se kandidatima nakon završetka natječajnog postupka. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat je dužan dostaviti izvornike ili ovjerene preslike traženih isprava uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijema u radni odnos.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka odnosno u slučaju izbora daju privolu na objavu svojeg imena i prezimena na mrežnoj stranci Škole, u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo će pozvati na procjenu, odnosno testiranje prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo objavljenim na mrežnim stranicama Škole najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu, odnosno testiranje. U pozivu će biti naveden datum, vrijeme i mjesto procjene odnosno testiranja, način procjene odnosno testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa  Poziv će se u pravilu dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole http://ss-amkaramaneo-vis.skole.hr/natjecaji.html

Kandidat koji nije pristupio procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i ne smatra se kandidatom.

Ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, prema odluci ravnatelja ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis. (za natječaj)

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN, br. 82/08. i 69/17.) na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji treba dostaviti dokaze iz čl. 103 st. 1. citiranog Zakona, a potrebni dokazi radi ostvarivanja prava prednosti dostupni su na poveznici ministarstva nadležnog za branitelje:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole u roku od 15 dana od sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni.

Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada od šest mjeseci.

Natječaj vrijedi od 26. listopada 2021. do 02. studenoga 2021 godine.

 v.d. ravnatelja: Domagoj Pšeničnjak, prof.

Natječaj za radno mjesto Nastavnik/ca ekonomske skupine predmeta

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

KLASA: 112-01/21-01/01

URBROJ: 2190-05-01-21-01

Vis, 25. listopada 2021. godine

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18, 98/19, 64/20) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. nastavnik ekonomske skupine predmeta: na neodređeno, nepuno radno vrijeme - 30 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

Fakultet, akademija, magisterij, doktorat – prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („(„N.N.“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („N.N.“ br. 01/96, i 80/99)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu koja sadrži osobno ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-mail adresu (na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno  testiranja) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • diplomu, odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju i vrsti obrazovanja
 • uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv njega ne

vodi kazneni postupak za koji postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi sukladno

članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec

dana na dana raspisivanja natječaja)

 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za

mirovinsko osiguranje

Isprave se prilažu u  neovjerenim preslikama i ne vraćaju se kandidatima nakon završetka natječajnog postupka. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat je dužan dostaviti izvornike ili ovjerene preslike traženih isprava uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijema u radni odnos.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka odnosno u slučaju izbora daju privolu na objavu svojeg imena i prezimena na mrežnoj stranci Škole, u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo će pozvati na procjenu, odnosno testiranje prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo objavljenim na mrežnim stranicama Škole najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu, odnosno testiranje. U pozivu će biti naveden datum, vrijeme i mjesto procjene odnosno testiranja, način procjene odnosno testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa  Poziv će se u pravilu dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole http://ss-amkaramaneo-vis.skole.hr/natjecaji.html

Kandidat koji nije pristupio procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i ne smatra se kandidatom.

Ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, prema odluci ravnatelja ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis. (za natječaj)

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN, br. 82/08. i 69/17.) na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji treba dostaviti dokaze iz čl. 103 st. 1. citiranog Zakona, a potrebni dokazi radi ostvarivanja prava prednosti dostupni su na poveznici ministarstva nadležnog za branitelje:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole u roku od 15 dana od sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni.

Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada od šest mjeseci.

Natječaj vrijedi od 26. listopada 2021. do 02. studenoga 2021 godine.

 v.d. ravnatelja:Domagoj Pšeničnjak, prof.

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

KLASA: 112-01/21-03/01

URBROJ: 2190-05-06-21-01

VIS, 27. kolovoza 2021.godine

Na temelju članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 136/14 – RUSRH,  152/14., 7/17. i 68/18., 98/19, 64/20.), članka 40. Zakona o ustanovama (NN broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19) i članaka 60. Statuta Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo, Školski odbor raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Srednje škole Antun Matijašević-Karameneo.

Za ravnatelja škole može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće nužne uvjete u skladu s člankom 126. stavkom 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi:

 1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u školi, a koji može biti:
 1. sveučilišni diplomski studij ili
 2. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
 3. specijalistički diplomski stručni studij,
 4.  položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.
 1. najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama
 1. koja nije pravomoćno osuđena za kaznena djela i protiv koje nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak zbog počinjenja kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Dodatne kompetencije su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

Uz pisanu prijavu na natječaj, koja mora biti vlastoručno potpisana, potrebno je obvezno priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku sljedeću dokumentaciju:

 • životopis uz motivacijsko pismo
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate koji su ih naknadno stekli)
 • dokaz o položenome stručnom ispitu (za kandidate za koje postoji zakonska obveza polaganja stručnog ispita) odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita na temelju članka 157. stavka 1.
 • dokaz o stažu osiguranja (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji) i dokaz o stažu osiguranja na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama (potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)
 • program rada za mandatno razdoblje
 • uvjerenje nadležnog suda da ne postoje zakonske zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 15 dana).

Kandidati mogu priložiti dokaz o dodatnim kompetencijama: poznavanju stranog jezika, osnovnim digitalnim vještinama i iskustvu rada na projektima

Dodatne kompetencije dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj preslici te dokazuju na sljedeći način:

1.         Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika, diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili  pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom  stranom jeziku te razini odnosno stupnju.

2.         Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove  ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili  drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti.

3.         Iskustvo rada na projektima dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na projektu.

Ravnatelj se imenuje na pet godina.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka  i rezultata natječaja.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom, na adresu: Srednja škola Antun Matijašević-Karamaneo,Viškog boja 9, 21480 Vis, s naznakom: »Prijava na natječaj za ravnatelja – ne otvarati«.

Nepravovremene i nepotpune dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo

Natječaj je objavljen: 01.rujna 2021.g.

Obavijest o rezultatima natječaja

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

KLASA: 112-01/21-01/01

URBROJ: 2190-05-01-21-01

Vis, 15. siječnja 2021. godine

Temeljem članka 22. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Pravilnik), Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo objavljuje:

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

za radna mjesta

 1. nastavnik glazbene kulture: na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 10 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica, sukladno odredbama Pravilnika izabran/a je kandidat/kinja 1
 2. nastavnik latinskog jezika: na neodređeno, nepuno radno vrijeme - 3.5 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica, sukladno odredbama Pravilnika izabran/a je kandidat/kinja 3

 

 1. nastavnik matematike: na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 10 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica, sukladno odredbama Pravilnika nije provođen postupak vrednovanja i procjene.

Rezultati natječaja objavljeni su na mrežnoj stranici Škole dana 19. siječnja 2021.g. te  se objavom rezultata natječaja smatra da su svi kandidati obaviješteni.

Ravnateljica: Alma Vodopija, prof.

Obavijest o procjeni kandidata

Obaviještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj za radno mjesto nastavnik/ca Glazbene kulture te radno mjesto nastavnik/ca Latinskog jezika o vremenu i načinu procjene vrednovanja. Obavijesti,za oba radna mjesta, pristupite ovdje.

Natječaj za radno mjesto Nastavnik/ca matematike

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

KLASA: 112-01/20-01/01

URBROJ: 2190-05-01-20-01

Vis, 01. prosinca 2020. godine

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18, 98/19, 64/20) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. nastavnik matematike: na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 10 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

Fakultet, akademija, magisterij, doktorat – prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („(„N.N.“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („N.N.“ br. 01/96, i 80/99)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu koja sadrži osobno ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-mail adresu (na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno  testiranja) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • diplomu, odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju i vrsti obrazovanja
 • uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za koji postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana na dana raspisivanja natječaja)
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Isprave se prilažu u  neovjerenim preslikama i ne vraćaju se kandidatima nakon završetka natječajnog postupka. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat je dužan dostaviti izvornike ili ovjerene preslike traženih isprava uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijema u radni odnos.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka odnosno u slučaju izbora daju privolu na objavu svojeg imena i prezimena na mrežnoj stranci Škole, u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo će pozvati na procjenu, odnosno testiranje prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo objavljenim na mrežnim stranicama Škole najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu, odnosno testiranje. U pozivu će biti naveden datum, vrijeme i mjesto procjene odnosno testiranja, način procjene odnosno testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa  Poziv će se u pravilu dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole http://ss-amkaramaneo-vis.skole.hr/natjecaji.html

Kandidat koji nije pristupio procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i ne smatra se kandidatom.

Ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, prema odluci ravnatelja ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis. (za natječaj)

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN, br. 82/08. i 69/17.) na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji treba dostaviti dokaze iz čl. 103 st. 1. citiranog Zakona, a potrebni dokazi radi ostvarivanja prava prednosti dostupni su na poveznici ministarstva nadležnog za branitelje:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole u roku od 15 dana od sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni.

Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada od šest mjeseci.

Natječaj vrijedi od 02. prosinca 2020 do 10. prosinca 2020 godine.

 Ravnateljica: ___________, prof.

Natječaj za radno mjesto Nastavnik/ca latinskog jezika

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

KLASA: 112-01/20-01/01

URBROJ: 2190-05-01-20-02

Vis, 01. prosinca 2020. godine

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18, 98/19, 64/20) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. nastavnik latinskog jezika: na neodređeno, nepuno radno vrijeme - 3.5 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

Fakultet, akademija, magisterij, doktorat – prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („(„N.N.“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („N.N.“ br. 01/96, i 80/99)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu koja sadrži osobno ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-mail adresu (na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno  testiranja) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • diplomu, odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju i vrsti obrazovanja
 • uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za koji postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana na dana raspisivanja natječaja)
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Isprave se prilažu u  neovjerenim preslikama i ne vraćaju se kandidatima nakon završetka natječajnog postupka. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat je dužan dostaviti izvornike ili ovjerene preslike traženih isprava uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijema u radni odnos.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka odnosno u slučaju izbora daju privolu na objavu svojeg imena i prezimena na mrežnoj stranci Škole, u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo će pozvati na procjenu, odnosno testiranje prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo objavljenim na mrežnim stranicama Škole najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu, odnosno testiranje. U pozivu će biti naveden datum, vrijeme i mjesto procjene odnosno testiranja, način procjene odnosno testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa  Poziv će se u pravilu dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole http://ss-amkaramaneo-vis.skole.hr/natjecaji.html

Kandidat koji nije pristupio procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i ne smatra se kandidatom.

Ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, prema odluci ravnatelja ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis. (za natječaj)

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN, br. 82/08. i 69/17.) na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji treba dostaviti dokaze iz čl. 103 st. 1. citiranog Zakona, a potrebni dokazi radi ostvarivanja prava prednosti dostupni su na poveznici ministarstva nadležnog za branitelje:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole u roku od 15 dana od sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni.

Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada od šest mjeseci.

Natječaj vrijedi od 02. prosinca 2020. do 10. prosinca 2020 godine.

 Ravnateljica: _________, prof.

Natječaj za radno mjesto Nastavnik/ca glazbene kulture

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

KLASA: 112-01/20-01/01

URBROJ: 2190-05-01-20-03

Vis, 01. prosinca 2020. godine

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18, 98/19, 64/20) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. nastavnik glazbene kulture: na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 10 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

Fakultet, akademija, magisterij, doktorat – prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („(„N.N.“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („N.N.“ br. 01/96, i 80/99)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu koja sadrži osobno ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-mail adresu (na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno  testiranja) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • diplomu, odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju i vrsti obrazovanja
 • uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za koji postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana na dana raspisivanja natječaja)
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Isprave se prilažu u  neovjerenim preslikama i ne vraćaju se kandidatima nakon završetka natječajnog postupka. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat je dužan dostaviti izvornike ili ovjerene preslike traženih isprava uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijema u radni odnos.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka odnosno u slučaju izbora daju privolu na objavu svojeg imena i prezimena na mrežnoj stranci Škole, u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo će pozvati na procjenu, odnosno testiranje prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo objavljenim na mrežnim stranicama Škole najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu, odnosno testiranje. U pozivu će biti naveden datum, vrijeme i mjesto procjene odnosno testiranja, način procjene odnosno testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa  Poziv će se u pravilu dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole http://ss-amkaramaneo-vis.skole.hr/natjecaji.html

Kandidat koji nije pristupio procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i ne smatra se kandidatom.

Ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, prema odluci ravnatelja ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis. (za natječaj)

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN, br. 82/08. i 69/17.) na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji treba dostaviti dokaze iz čl. 103 st. 1. citiranog Zakona, a potrebni dokazi radi ostvarivanja prava prednosti dostupni su na poveznici ministarstva nadležnog za branitelje:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole u roku od 15 dana od sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni.

Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada od šest mjeseci.

Natječaj vrijedi od 02. prosinca 20202.g. do 10. prosinca 2020 godine.

 Ravnateljica: __________, prof.

Natječaj - prof.strukovnih predm. ekon. skupine

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

KLASA: 112-01/19-01/27

URBROJ: 2190-05-01-19-01

Vis, 11. srpnja 2019. godine

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje,

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. prof. strukovnih predmeta ekonomske skupine na neodređeno nepuno radno vrijeme - 30 sati tjedno uz probni rok od 3 mjeseca, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu NN br. 01/96. te Zakona o radu NN 93/14, 127/17

Uz potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti:

- životopis

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama

- domovnicu

- rodni list

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- vlastoručno potpisanu privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe ovog natječaja

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis. (za natječaj)

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji treba dostaviti dokaze iz čl. 103 st. 1. citiranog Zakona, a potrebni dokazi radi ostvarivanja prava prednosti dostupni su na poveznici ministarstva nadležnog za branitelje:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Natječaj vrijedi od 12. srpnja 2019. do 20. srpnja 2019 godine.

 

Ravnateljica:

 

Natječaj - spremač/ica

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

KLASA: 112-01/19-01/23

URBROJ: 2190-05-01-19-01

Vis, 29. svibnja 2019. godine

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje,

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. spremač/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme – 20 sati - 1 izvršitelja/ice

Uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i Pravilniku o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi NN 2/11 te Zakonu o radu NN 93/14, 127/17

Uz potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti:

- životopis

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- domovnicu

- rodni list

- potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- vlastoručno potpisanu privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe ovog natječaja

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta u preslikama koje se neće vraćati, dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis. (za natječaj).

Izabrani kandidat je obvezan prije zapošljavanja dostaviti originale ili ovjerene preslike traženih dokumenata na uvid i uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji treba dostaviti dokaze iz čl. 103 st. 1. citiranog Zakona, a potrebni dokazi radi ostvarivanja prava prednosti dostupni su na poveznici ministarstva nadležnog za branitelje:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Natječaj vrijedi od 30. svibnja 2019. do. 07. lipnja 2019. godine.

Ravnateljica: 

Odluka o poništenju natječaja

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

KLASA: 112-01/19-01/22

URBROJ: 2190-05-01-19-01

Vis, 28. svibnja 2019. godine

         Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 07/17.), ravnateljica Srednje škola Antun Matijašević Karamaneo donosi

ODLUKU

o poništenju natječaja za radno mjesto stručni/a suradnik/ca pedagog

 

 1. Poništava se natječaj za radno mjesto stručni/a suradnik/ca pedagog/ka, na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica,

objavljen 14. svibnja 2019. godine na oglasnoj ploči, web-u Škole te Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje Split.

 1. Ova Odluka bit će objavljena na oglasnoj ploči, web-u Škole te Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje Split, kao i svim prijavljenim kandidatima.
 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ravnateljica:

 

Natječaj: Stručni/a suradnik/ca pedagog

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

KLASA: 112-01/19-01/15

URBROJ: 2190-05-01-19-01

Vis, 13. svibnja 2019. godine

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.i 07/17.) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. Stručni/a suradnik/ca pedagog: na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

Fakultet, akademija, magisterij, doktorat– prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („(„N.N.“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 07/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („N.N.“ br. 01/96, i 80/99)

 

Uz prijavu je potrebno priložiti

- životopis

- presliku rodnog lista

- presliku domovnice

- presliku diplome

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis. (za natječaj)

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji treba dostaviti dokaze iz čl. 103 st. 1. citiranog Zakona, a potrebni dokazi radi ostvarivanja prava prednosti dostupni su na poveznici ministarstva nadležnog za branitelje:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Natječaj je objavljen 14. svibnja 2019. te vrijedi od 15. svibnja 2019. do 22. svibnja 2019. godine.

Ravnateljica: 

 

Natječaj: stručni/a učitetelj/ica kuharstva

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

KLASA: 112-01/19-01/16

URBROJ: 2190-05-01-19-01

Vis, 13. svibnja 2019. godine

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.,152/14., 07/17. i 68/18.) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje:

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. stručni/a učitelj/ica kuharstva na određeno, puno radno vrijeme - 40 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica, zamjena

Uvjeti:

 • dipl. ekonomist – smjer hotelijerstvo uz položeni ispit za majstora kuharstva ili VKV kuhara, kuhara specijalistu
 • VKV kuhar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

Ostali uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 074/17. i 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („N.N.“ br. 01/96. i 80/99.).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (neovjereni preslik)
 • dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (neovjereni preslik)
 • domovnica (neovjereni preslik)
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da osoba nije pravomoćno osuđena (čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) - ne starije od 6 mjeseci (neovjereni preslik).

Kandidati koji temeljem posebnih propisa imaju pravo na prednost pri zapošljavanju moraju dodatno priložiti dokaze o istom.

Kandidat  koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati kao ni prijave onih kandidata koji ne udovoljavaju uvjetima. Od kandidata koji zadovolji u natječajnom postupku izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči školske ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Svi kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja bit će pozvani na razgovor.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole:

Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis.

Natječaj je objavjen 14. svibnja 2019. godina a vrijedi od 15. svibnja 2019 do 22. svibnja 2019. godine.

Ravnateljica: 

 

Natječaj za nastavnika/ce ekonomske skupine predmeta

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

KLASA: 112-01/19-01/09

URBROJ: 2190-05-01-19-01

Vis, 12. travnja 2019. godine

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje,

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. prof. strukovnih predmeta ekonomske skupine na određeno nepuno radno vrijeme - zamjena do povratka djelatnika sa dopusta - 30 sati tjedno 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu NN br. 01/96. te Zakona o radu NN 93/14, 127/17

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti:

- životopis

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama

- domovnicu

- rodni list

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- vlastoručno potpisanu privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe ovog natječaja

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis. (za natječaj)

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji treba dostaviti dokaze iz čl. 103 st. 1. citiranog Zakona, a potrebni dokazi radi ostvarivanja prava prednosti dostupni su na poveznici ministarstva nadležnog za branitelje:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Natječaj vrijedi od 15. travnja 2019. do 23. travnja 2019 godine.

 

Ravnateljica:

 

Natječaj za nastavnika/ce kemije

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

KLASA: 112-01/19-01/10

URBROJ: 2190-05-01-19-01

Vis, 12. travnja 2019. godine

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje,

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

 1. prof. kemije, na određeno puno radno vrijeme - zamjena - 40 sati tjedno 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu NN br. 01/96. te Zakona o radu NN 93/14, 127/17

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti:

- životopis

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama

- domovnicu

- rodni list

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- vlastoručno potpisanu privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe ovog natječaja

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis. (za natječaj)

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji treba dostaviti dokaze iz čl. 103 st. 1. citiranog Zakona, a potrebni dokazi radi ostvarivanja prava prednosti dostupni su na poveznici ministarstva nadležnog za branitelje:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Natječaj vrijedi od 15. travnja 2019. do 23. travnja 2019 godine.

Ravnateljica:

 

 

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja SšAMK

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

KLASA: 112-01/19-03/01

URBROJ: 2190-05-19-06-01

VIS, 28. siječnja 2019.godine

Na temelju članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN broj 76/93., 29/97., 47/99., i 35/08) i članaka 39. Statuta Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo, Školski odbor raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Srednje škole Antun Matijašević-Karameno

Za ravnatelja škole može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće nužne uvjete:

 1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u školi, a koji može biti:
 1. sveučilišni diplomski studij ili
 2. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
 3. specijalistički diplomski stručni studij,
 4.  položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
 1. najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama
 1. koja nije pravomoćno osuđena za kaznena djela i protiv koje nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak zbog počinjenja kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu prijavu na natječaj, koja mora biti vlastoručno potpisana, potrebno je obvezno priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 • životopis uz motivacijsko pismo
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate koji su ih naknadno stekli)
 • dokaz o položenome stručnom ispitu (za kandidate za koje postoji zakonska obveza polaganja stručnog ispita) odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita na temelju članka 157. stavka 1.
 • dokaz o stažu osiguranja (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji) i dokaz o stažu osiguranja na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama (potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)
 • uvjerenje nadležnog suda da ne postoje zakonske zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 15 dana).
 • Pisanu suglasnost prema kojoj Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo može pribaviti uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa sukladno članku 14. stavku 2. Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji, te preslik osobne iskaznice u tu svrhu.

Ravnatelj se imenuje na pet godina.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Pravo prednosti prilikom zapošljavanja moguće je ostvariti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, i 148/13.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13., 152/14. i 39/18.).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema navedenim propisima dužan/a se je u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i sve zakonom propisane dokumente/dokaze (rješenja, potvrde i drugo u propisanom obliku) kojima se dokazuje ostvarivanje tog prava te ostvaruje tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Popis potrebnih dokaza radi ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom, na adresu: Srednja škola Antun Matijašević-Karamaneo,Viškog boja 9, 21480 Vis, s naznakom: »Prijava na natječaj za ravnatelja – ne otvarati«.

Nepravovremene i nepotpune dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Natječaj traje do 9. veljače 2019.g.

Srednja škola Antun
Matijašević Karamaneo, Vis

 

 

 

Natječaj - prof. geografije

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

KLASA: 112-01/19-01/02

URBROJ: 2190-05-01-19-01

Vis, 11. siječnja 2019. godine

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje,

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. prof. geografije na određeno nepuno radno vrijeme - zamjena do povratka djelatnika sa dopusta - 8 sati tjedno – 1 - izvršitelj/ica

Uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu NN br. 01/96. te Zakona o radu NN 93/14, 127/17

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti:

- životopis

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama

- domovnicu

- rodni list

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- vlastoručno potpisanu privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe ovog natječaja

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis. (za natječaj)

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji treba dostaviti dokaze iz čl. 103 st. 1. citiranog Zakona, a potrebni dokazi radi ostvarivanja prava prednosti dostupni su na poveznici ministarstva nadležnog za branitelje:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Natječaj vrijedi od 14. siječnja 2019. do 22. siječnja 2019 godine.

 

V.d.Ravnateljica:

.

 

Natječaj - prof.struk.predmeta ekonomske skupine

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

KLASA: 112-01/19-01/01

URBROJ: 2190-05-01-19-01

 

Vis, 11. siječnja 2019. godine

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje,

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. prof. strukovnih predmeta ekonomske skupine na određeno nepuno radno vrijeme - zamjena do povratka djelatnika sa dopusta - 30 sati tjedno 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu NN br. 01/96. te Zakona o radu NN 93/14, 127/17

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti:

- životopis

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama

- domovnicu

- rodni list

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- vlastoručno potpisanu privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe ovog natječaja

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis. (za natječaj)

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji treba dostaviti dokaze iz čl. 103 st. 1. citiranog Zakona, a potrebni dokazi radi ostvarivanja prava prednosti dostupni su na poveznici ministarstva nadležnog za branitelje:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Natječaj vrijedi od 14. siječnja 2019. do 22. siječnja 2019 godine.

 

V.d.Ravnateljica:

Alma Vodopija prof.

Natječaj za Stručni suradnik pedagog

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

KLASA: 112-01/18-01/14

URBROJ: 2190-05-01-18-02

Vis, 26. studenoga 2018. godine

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.i 07/17.) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. stručni suradnik pedagog: na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

Fakultet, akademija, magisterij, doktorat– prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („(„N.N.“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 07/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („N.N.“ br. 01/96, i 80/99)

Uz prijavu je potrebno priložiti

- životopis

- presliku rodnog lista

- presliku domovnice

- presliku diplome

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis. (za natječaj)

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji treba dostaviti dokaze iz čl. 103 st. 1. citiranog Zakona, a potrebni dokazi radi ostvarivanja prava prednosti dostupni su na poveznici ministarstva nadležnog za branitelje:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Natječaj je objavljen 26. studenoga 2018. te vrijedi od 27. studenoga 2018. do 04. prosinca 2018 godine.

 

Ravnateljica:

                                                                                                                                                                                        Tončica Poduje Vojković, prof.

 

Natječaj za Nastavnika/ce pol.i gosp., etike, filozofije

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

 

KLASA: 112-01/18-01/14

URBROJ: 2190-05-01-18-02

Vis, 26. studenoga 2018. godine

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.i 07/17.) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. prof. politike i gospodarstva, filozofije, etike: na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

Fakultet, akademija, magisterij, doktorat– prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („(„N.N.“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 07/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („N.N.“ br. 01/96, i 80/99)

Uz prijavu je potrebno priložiti

- životopis

- presliku rodnog lista

- presliku domovnice

- presliku diplome

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis. (za natječaj)

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji treba dostaviti dokaze iz čl. 103 st. 1. citiranog Zakona, a potrebni dokazi radi ostvarivanja prava prednosti dostupni su na poveznici ministarstva nadležnog za branitelje:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Natječaj je objavljen 26. studenoga 2018. te vrijedi od 27. studenoga 2018. do 04. prosinca 2018 godine.

 

Ravnateljica:

                                                                                                                                                                                        Tončica Poduje Vojković, prof.

 

Natječaj za Stručni/a učitelj/ica kuharstva

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

KLASA: 112-01/18-01/14

URBROJ: 2190-05-01-18-01

Vis, 26. studenoga 2018. godine

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.,152/14., 07/17. i 68/18.) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje:

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. stručni/a učitelj/ica kuharstva na određeno, puno radno vrijeme - 40 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica, zamjena

Uvjeti:

 • dipl. ekonomist – smjer hotelijerstvo uz položeni ispit za majstora kuharstva ili VKV kuhara, kuhara specijalistu
 • VKV kuhar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

Ostali uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 074/17. i 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („N.N.“ br. 01/96. i 80/99.).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (neovjereni preslik)
 • dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (neovjereni preslik)
 • domovnica (neovjereni preslik)
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da osoba nije pravomoćno osuđena (čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) - ne starije od 6 mjeseci (neovjereni preslik).

Kandidati koji temeljem posebnih propisa imaju pravo na prednost pri zapošljavanju moraju dodatno priložiti dokaze o istom.

Kandidat  koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati kao ni prijave onih kandidata koji ne udovoljavaju uvjetima. Od kandidata koji zadovolji u natječajnom postupku izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči školske ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Svi kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja bit će pozvani na razgovor.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole:

Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis.

Natječaj je objavjen 26. studenoga 2018. godina a vrijedi od 27. studenoga 2018 do 04. prosinca 2018. godine.

Ravnateljica:

                                                                                                                                                                                        Tončica Poduje Vojković, prof.

Natječaj za nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture-SOR

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

 

KLASA: 112-06/18-01/01

URBROJ: 2190-05-01-18-01

 

Vis, 09. ožujka 2018. godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12,  94/13, 152/14 i 7/17), Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, raspisuje: 

NATJEČAJ

za Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

 1. Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture (m/ž)- 1 izvršitelj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme 12 mjeseci.

Uvjeti:

Kandidat treba imati odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14, 152/14 i 7/17) ) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoškom obrazovanju u srednjem školstvu ( „Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99 ).

Osim uvjeta o stručnoj spremi, kandidati za prijavu na ovaj natječaj trebaju ispunjavati uvjete predviđene Zakonom o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12 i 16/17), a to su:

 • da su nezaposlene osobe do navršenih 30 godina života, a koje se u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje vode kao nezaposlene osobe najmanje trideset (30) dana
 • koje bez obzira na razdoblje ukupnog evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju nemaju više od dvanaest (12) mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • životopis,
 • presliku dokaz o stručnoj spremi,
 • presliku domovnice,
 • presliku rodnog lista,
 • potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od šest (6) mjeseci
 • potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO,
 • potvrda HZZ-a da se kandidat vodi kao nezaposlena osoba bez radnog iskustva najmanje trideset (30) dana

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči školske ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis sa napomenom „ZA NATJEČAJ NASTAVNIK/ICE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE – SOR“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Za prijavu na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dostaviti presliku dokumenata.

 

Natječaj je objavljen dana 12. ožujka 2018

Natječaj vrijedi do 20. ožujka 2018.

 

Ravnateljica:

Tončica Poduje Vojković, prof.

 

Natječaj za stručnog/u učitelja/icu kuharstva

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

 

KLASA: 112-01/18-01/07

URBROJ: 2190-05-01-18-01

Vis, 20. veljače 2018. godine

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje:

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. stručni/a učitelj/ica kuharstva na određeno, puno radno vrijeme - 40 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica, zamjena

Uvjeti:

 • dipl. ekonomist – smjer hotelijerstvo uz položeni ispit za majstora kuharstva ili VKV kuhara, kuhara specijalistu
 • VKV kuhar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

Ostali uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („N.N.“ br. 01/96. i 80/99.).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (neovjereni preslik)
 • dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (neovjereni preslik)
 • domovnica (neovjereni preslik)
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da osoba nije pravomoćno osuđena (čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) - ne starije od 6 mjeseci (neovjereni preslik).

Kandidati koji temeljem posebnih propisa imaju pravo na prednost pri zapošljavanju moraju dodatno priložiti dokaze o istom.

Kandidat  koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati kao ni prijave onih kandidata koji ne udovoljavaju uvjetima. Od kandidata koji zadovolji u natječajnom postupku izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči školske ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Svi kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja bit će pozvani na razgovor.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole:

Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis.

Natječaj vrijedi do 01. ožujka 2018. godine.

Datum objave 21. veljače 2018. godine.

Ravnateljica

Tončica Poduje Vojković, prof.

 

Natječaj za voditelja/voditeljicu računovodstva

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

KLASA: 112-01/17-01/30

URBROJ: 2190-05-01-15-01

Vis, 22. prosinca 2017. godine

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

 1. voditelj/voditeljica računovodstva na određeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, zamjena

 

Uvjeti:

Diplomski sveučilišni studij ekonomije ili stručni studij ekonomije.

Opći i posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.)

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi (neovjereni preslik)

- domovnica (neovjereni preslik)

- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da osoba nije pravomoćno osuđena (čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) - ne starije od 6 mjeseci (neovjereni preslik).

 

Kandidati koji temeljem posebnih propisa imaju pravo na prednost pri zapošljavanju moraju dodatno priložiti dokaze o istom. Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati kao ni prijave onih kandidata koji ne udovoljavaju uvjetima. Od kandidata koji zadovolji u natječajnom postupku izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči školske ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis.

 

Natječaj vrijedi od 27. prosinca 2017. do 04. siječnja 2018. godine.

 

Ravnateljica: Tončica Poduje Vojković, prof.

 

 

Natječaj za nastavnika/cu glazbene umjetnosti

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

KLASA: 112-01/17-01/30

URBROJ: 2190-05-01-17-02

Vis, 22. prosinca 2017. godine

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

 1. nastavnik/ca glazbene umjetnosti na neodređeno, nepuno radno vrijeme - 10 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti:

VSS, muzička akademija – prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („(„N.N.“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („N.N.“ br. 01/96)

 

Uz prijavu je potrebno priložiti

- životopis

- presliku rodnog lista

- presliku domovnice

- presliku diplome

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis.

 

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

 

Natječaj vrijedi od 27. prosinca 2017. do 04. siječnja 2018 godine. 


Ravnateljica: Tončica Poduje Vojković, prof.

Natječaj za stručnog/u učitelja/icu kuharstva

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

 

KLASA: 112-01/17-01/26

URBROJ: 2190-05-01-17-01

 

Vis, 07. kolovoza 2017. godine

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

 1. stručni/a učitelj/ica kuharstva na određeno, puno radno vrijeme - 40 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica, zamjena

 

Uvjeti:

 • dipl. ekonomist – smjer hotelijerstvo uz položeni ispit za majstora kuharstva ili VKV kuhara, kuhara specijalistu
 • VKV kuhar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

 

Ostali uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („N.N.“ br. 01/96. i 80/99.).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi (neovjereni preslik)

- dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (neovjereni preslik)

- domovnica (neovjereni preslik)

- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da osoba nije pravomoćno osuđena (čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) - ne starije od 6 mjeseci (neovjereni preslik).

Kandidati koji temeljem posebnih propisa imaju pravo na prednost pri zapošljavanju moraju dodatno priložiti dokaze o istom. Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati kao ni prijave onih kandidata koji ne udovoljavaju uvjetima. Od kandidata koji zadovolji u natječajnom postupku izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči školske ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Svi kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja bit će pozvani na razgovor.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis.

Natječaj vrijedi od 07. kolovoza do 14. kolovoza 2017. godine.

            Ravnateljica:         

Tončica Poduje Vojković, prof.

Natječaj za nastavnika glazbene umjetnosti

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

 

KLASA: 112-01/17-01/22

URBROJ: 2190-05-01-17-01

 

Vis, 16. lipnja 2017. godine

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

 1. nastavnik glazbene umjetnosti na neodređeno, nepuno radno vrijeme - 10 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti:

VSS, muzička akademija – prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („(„N.N.“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („N.N.“ br. 01/96)

 

Uz prijavu je potrebno priložiti

- životopis

- presliku rodnog lista

- presliku domovnice

- presliku diplome

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis.

 

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

Ravnateljica

_____________________

Tončica Poduje Vojković, prof.

Natječaj vrijedi od: 19.6.2017. Natječaj vrijedi do: 27.6.2017.

Originalni dokument u PDF formatu.

Obavijest o ishodu natjecaja 9.2.2017

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

KLASA: 112-01/17-01/18

URBROJ: 2190-05-01-16-01

Vis, 30. siječnja 2017. godine

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA

ZA NASTAVNIKA GLAZBENE UMJETNOSTI

Temeljem raspisanog natječaja za nastavnika glazbene umjetnosti na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 10 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica, objavljenog 09. siječnja 2017. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo, odlukom ravnateljice uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na navedeno radno mjesto primljen je Stipe Vojković, sukladno čl. 107. st. 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14)

Dostaviti:kandidatima pismohrana

Ravnateljica:

Tončica Poduje Vojković, prof.


SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

KLASA: 112-01/17-01/18

URBROJ: 2190-05-01-16-01

Vis, 30. siječnja 2017. godine

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA

ZA NASTAVNIKA GLAZBENE UMJETNOSTI

Temeljem raspisanog natječaja za nastavnika glazbene umjetnosti na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 10 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica, objavljenog 09. siječnja 2017. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo, odlukom ravnateljice uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na navedeno radno mjesto primljen je Stipe Vojković, sukladno čl. 107. st. 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14)

Dostaviti: kandidatima  pismohrana

Ravnateljica:

 

Natječaj za nastavnika glazbene umjetnosti

Originalni dokument u PDF formatu nalazi se ovdje.

Obavijest o ishodu natječaja

 

Originalni dokument u PDF formatu nalazi se ovdje.

Natječaj za stručnog učitelja kuharstva

Originalni dokument u PDF formatu se nalazi ovdje.

Obavijest o ishodu natječaja za knjižničara

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA 'ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO'

KLASA: 112-01/16-01/24

URBROJ: 2190-05-01-16-01

Vis, 01. srpnja 2016. godine

 

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA

ZA STRUČNOG SURADNIKA KNJIŽNIČARA

Temeljem raspisanog natječaja za stručnog suradnika knjižničara na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica, objavljenog 13. lipnja 2016. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo, odlukom ravnateljice uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na navedeno radno mjesto primljena je Maja Karuza, prof. biologije i kemije.

Ravnateljica:

Tončica Poduje Vojković, prof.

Originalni dokument u PDF formatu je dostupan OVDJE:

Natječaj za stručnog suradnika knjižničara

SREDNJA ŠKOLA 'ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO'

 

KLASA: 112-01/16-01/17

URBROJ: 2190-05-01-16-01

 

Vis, 13. lipnja 2016. godine

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

stručni/a suradnik/ca knjižničar/ka na neodređeno, nepuno radno vrijeme -  20 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

dipl. knjižničar
prof. informatologije, smjer bibliotekarstvo
VSS, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničrstva na diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja te položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara
dipl. bibliotekar

 

Ostali Uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11. 05/12., 16/12., 86/12. i 126/12.), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („N.N.“ br. 01/96., 80/99.) i Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci („N.N. br. 28/11., 16/14. i 60/14.).

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi (neovjereni preslik)

- domovnica (neovjereni preslik)

- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da osoba nije pravomoćno osuđena (čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) - ne starije od 6 mjeseci (neovjereni preslik).

Kandidati koji temeljem posebnih propisa imaju pravo na prednost pri zapošljavanju moraju dodatno priložiti dokaze o istom. Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati kao ni prijave onih kandidata koji ne udovoljavaju uvjetima. Od kandidata koji zadovolji u natječajnom postupku izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči školske ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis.

Natječaj vrijedi od 13. lipnja do 21. lipnja 2016. godine.

Ravnateljica:   _____________________ Tončica Poduje Vojković, prof.

Originalni dokument u pdf formatu se nalazi OVDJE:

Natječaj za stručnog suradnika psihologa

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA 'ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO'

KLASA: 112-01/16-01/12

URBROJ: 2190-05-01-16-01

Vis, 12. travnja 2016. godine

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

stručni/a suradnik/ca psiholog/inja na određeno, nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica, zamjena

 

Uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („N.N.“ br. 01/96.).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi (neovjereni preslik)

- domovnica (neovjereni preslik)

- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da osoba nije pravomoćno osuđena (čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) - ne starije od 6 mjeseci (neovjereni preslik).

Kandidati koji temeljem posebnih propisa imaju pravo na prednost pri zapošljavanju moraju dodatno priložiti dokaze o istom. Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati kao ni prijave onih kandidata koji ne udovoljavaju uvjetima. Od kandidata koji zadovolji u natječajnom postupku izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči školske ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis.

Natječaj vrijedi od 12. travnja do 20. travnja 2016. godine.

Ravnateljica:    _____________________    

Originalni dokument u PDF formatu se nalazi ovdje.

preskoči na navigaciju